圖 鑑 區

全國圖鑑

NO.001~NO.151

NO.152~NO.251

NO.252~NO.386

NO.387~NO.493

NO.494~NO.649

NO.650~NO.721

NO.722~NO.809

NO.810~NO.905

NO.905之後

X、Y版神奇寶貝圖鑑

中央地區圖鑑(NO.001~NO.150)

海邊地區圖鑑(NO.001~NO.153)

山區地區圖鑑(NO.001~NO.151)

黑、白版神奇寶貝圖鑑

NO.000~NO.101

NO.101~NO.155

珍珠、鑽石版神奇寶貝圖鑑

NO.001~NO.101

NO.102~NO.151

紅藍寶石202隻神奇寶貝圖鑑

NO.001~NO.109

NO.110~NO.202

251隻神奇寶貝圖鑑

NO.001~NO.151

NO.152~NO.251